David - The Coronation of Napoleon, 1805-07

David - The Coronation of Napoleon, 1805-07

  1. grot-girl reblogged this from pointblake
  2. pointblake posted this